نتایج تگ راگبی دختران 94نتایج دختران:
گلستان الف مقام اول
محفل نو البرز مقام دوم
گلستان ب مقام سوم
توابع تهران مقام چهارم