لیگ برتر 15 نفره 94پسران شیراز قهرمان
کنگره 60 نائب قهرمان