جلسه برنامه های راگبی پسا کروناجلسه بررسي وضعيت برگزاري مسابقات داخلي و شركت تيم هاي ملي در ميادين بين المللي با حضور مهندس ميرمهدي حسيني، عضو هيات رئيسه انجمن با حضور رئيس ، دبير و رئيس توسعه انجمن امروز برگزار شد.