قابل توجه بازیکنان ملی آقایان و بانوان در ادوار مختلفبا توجه به درخواست آسیا مبنی بر سوابق بازیکنان ملی شایسته است هر بازیکن به طور مجزا فرم مربوطه را به ایمیل انجمن حداکثر تا تاریخ 18 مرداد ماه ارسال نمایند.
ایمیل انجمن:
iran.rugby.fed@gmail.com