انتصاب رئیس کمیته پزشکی انجمن راگبیدر حکمی از سوی رییس انجمن راگبی، دکتر محمد محسنی به سمت رئیس کمیته پزشکی این انجمن منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون انجمنهاي ورزشي، در این حکم حسن میرزاقابیک نامبرده را به این سمت منصوب کرد.
دکتر محسنی دارای مدرک پزشکی از سوی فدراسیون جهانی راگبی است و سال گذشته دوره پیشرفته پزشکی - ورزشی را در آلمان با موفقیت سپری کرد.