محمد نهر کارون رئیس کمیته منطقه آزاد اروند شدبنا به پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی منطقه آزاد اروند و تائید هیات رئیسه انجمن از سوی حسن میرزاآقابیک بعنوان رئیس کمیته راگبی منطقه آزاد اروند منصوب شد
با آرزوی موفقیت برای ایشان