تقدیر رئیس کنفدراسیون آسیا از رئیس انجمنمایل هستم صمیمانه ترین تبریکاتم را به شخص شما و همینطور تیم شما در انجمن راگبی ایران به جهت عضویت دائم
در فدراسیون جهانی راگبی تقدیم نمایم.
در دوران تصدی جنابعالی راگبی ایران از تمامی ابعاد رشد خوبی داشته و اقدامات شما به خصوص در جهت رشد
راگبی بانوان ،مثال زدنی است و الگویی برای سایر فدراسیون های در حال شکل گیری در منطقه میباشد.
به عنوان رئیس کنفدراسیون راگبی آسیا از همکاری با شما استقبال نموده و نسبت به تداوم اجرای-اصول برابری،
شفافیت،پاسخگویی و کار با شما در جهت رشد راگبی در ایران و آسیا متعهد میشوم.

ما میتوانیم بهتر شویم

اما با هم دیگر

قیس عبدالله
رئیس کنفدراسیون آسیا