تشکیل کمیته پزشکی راگبی با همکاری استانهاروابط عمومی انجمن اعلام نمود بر اساس پیشنهاد دکتر محسنی رئیس کمیته پزشکی انجمن راگبی و موافقت رئیس انجمن مقرر شد از پزشکان علاقمند آقایان و بانوان جهت همکاری در استانها و انجمن یک نفر پزشک مرد و یا بانوان که با کمیته استان همکاری می نماید به انجمن معرفی گردد تا پس از بررسی نسبت به ابلاغ آنان اقدام گردد و رئیس انجمن در این رابطه گفت پزشکانی که با انجمن همکاری نمایند منبعد در سفر های تیم ملی آقایان و بانوان به صورت نوبتی استفاده میگردد و همچنین آنان به کمیته پزشکی راگبی آسیا و جهانی جهت دوره های تخصصی پزشکی در راگبی معرفی می گردند . ایمل انجمن
Iran.rugby.fed@gmail.com
مدارک مورد نیاز
کپی کارت نظام پزشکی
کپی کارت ملی
یک قطعه عکس