گلستان قهرمان تگ راگبی دختران کشور انتخابی تیم ملی دختران95گلستان قهرمان تگ راگبی دختران کشور انتخابی تیم ملی دختران95
نتایج کلی مسابقات :
1. اتو گالری رفاه گلستان
2. پاسارگاد خراسان رضوی
3. آفرینش نو البرز – اردبیل
4. زاک و مارین خراسان