گلستان قهرمان مسابقات تک راگبی پسران کشور95
گلستان قهرمان مسابقات تک راگبی پسران کشور
رده بندی نهایی
1. گلستان
2. خلیج فارس تهران
3. شهر باران گیلان
4. سهند تبریز
5. بازرگانان فارس
6. پسران شیراز
7. شهرداری تبریز
8. داتیس
9. قم
10. کنگره