گلستان قهرمان مسابقات تک پسران راگبی کشور 95رده بندی نهایی
1. گلستان
2. خلیج فارس تهران
3. شهر باران گیلان
4. سهند تبریز
5. بازرگانان فارس
6. پسران شیراز
7. شهرداری تبریز
8. داتیس
9. قم
10. کنگره 60