آرتا آریا تهران قهرمان راگبی 7 نفره بانوان دسته یک کشور 95مقام اول : آرتا آریا تهران ، مقام دوم : فرایند پوشش ، مقام سوم خراسان رضوی