نعيم هرجابي به عنوان رئيس كميته توسعه جوانان منصوب شدطي حكمي از سوي ميرزا آقا بيك رييس انجمن ، رئيس كميته توسعه جوانان راگبي كشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ، رئيس انجمن راگبي كشور در حكمي نعيم هرجابي را به عنوان رئيس كميته توسعه جوانان كشور منصوب كرد.
برنامه اصلي اين كميته توسعه نيروي انساني از جمله بازيكنان ، داوران و مربيان جوان و همچنين توسعه رشته تگ راگبي در كليه استان ها مي باشد .