موفقیت افتخاری باعث افتخار راگبی ایران شدقضاوت اولین بانوی مسلمان ایرانی در اروپا
پس از فطمه نوری اولین زن مسلمان که در آسیا قضاوت کرده این بار مرضیه افتخاری موفقیت دیگر برای راگبی ایران آفرید در زمان معرفی اعضا تیم ملی وقتی افتخاری را بعنوان مربی و داور بین المللی معرفی شد برابر تقاضای برگزار کنندگان تورنمنت چهار جانبه از او بعنوان داور درخواست به همکاری شد که پس از قضاوت اول و موردتائید قرار گرفتن داوری در دو مسابقه دیگر نیز قضاوت داشت و این باعث شد تا مسئولین تیم ملی راگبی آلمان او را برای یک بازی ازد و بازی انتخاب نمایند که با چهار قضاوت بعنوان داور وسط موفق توانست افتخاری کارنامه خوبی برای داوران ایرانی بجا بگذارد
این امر نشان داد در کنار پیشرفت راگبی در ایران داوری نیز پیشرفت قابل قبولی داشته