مسابقات زیر 20 سال بانوان گرگان 96در مسابقات بانوان زیر 20 سال کشور در گرگان
پارک تندرستی مقام اول
آرتا ایریا مقام دوم
گلستان مقام سوم