مسابقات قهرمانی کشور زیز 18 سال96 دختران کرمان بر بام ایران ایستادمقام اول تیم کرمان (ساسان)
مقام دوم تیم البرز
مقام سوم تیم گلستان
و تیم های ملوان بندر گز و داتیس با توجه به امتیازات زیر چهارم و پنجم این دوره مسابقات شدند