جلسه مشترک و بازدید از استادیوم ساحلی سازمان منطقه آزاد انزلیجلسه مشترک و بازدید از استادیوم ساحلی سازمان منطقه آزاد انزلی جهت برگزاری مسابقات داخلی و بین الملل که با تلاش مصطفی افتخاری صورت گرفت،این جلسه با حضور مسئول کمیته ساحلی مهدی ممتازامیری و حجت رحمت خواه رئيس هیئت انجمن های ورزشی گیلان و مدیر ورزش منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.