روز جهانی داور بر تمام داوران عزیز مبارک

لازمه قضاوت، شكيبايي به هنگام شنيدن، انديشيدن به هنگام گفتن، بينش به هنگام رسيدگي و بيطرفي به هنگام قضاوت است.

دهم شهریور روز جهانی داور بر تمام داوران عزیز مبارک

روابط عمومی انجمن راگبی