روزی دیگر از بازدید هیات المانی در ایرانبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ، با توجه به حضور هیات المانی جهت بازدید از امکانات ورزشی ایران، امروز این هیات جهت بررسی از اماکن ورزشی در مجموعه ی ورزشی انقلاب حاضر شدند و بعد از ملاقات با دکتر سرشته معاونت اجرایی اکادمی ملی المپیک ،در مجموعه ی ورزشی ارارات تهران بازدید بعمل اوردند.