روز آتش نشان بر قهرمانان ایستادگی مبارک بادتبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی
روزت مبارک
#iran_rugby
www.rugbyiran.ir
روابط عمومی انجمن راگبی