اسامی۱۸ بازیکن از سوی کادر فنیاسامی۱۸ بازیکن از سوی کادر فنی تیم ملی دختران اعزامی به امارات برای اردو دوم در کرمان اعلام شد