لیگ آقایان 96عناوين كسب شده به شرح زير ميباشد؛
اول : تبريز
دوم : اوتانا
سوم : تهران كلاب
چهارم : كنگره ٦٠ الف
پنجم : پسران شيراز ب
ششم : داتيس
هفتم : باران گيلان
هشتم : ستارگان
نهم : قم
دهم : كنگره ٦٠ ب
يازدهم : پسران شيراز الف
دوازدهم : هرمزگان
سيزدهم : زنجان