روز هفتم آبان ، روز جهاني مربي مبارک بادمربي شغل نيست،كار نيست،عشق است
مربي بودن يعني تعهد بي قيدو شرط.
٢٩ اكتبر روز جهاني مربي،بر مربيان زحمتكش مبارك
روابط عموی انجمن راگبی