رقابت هاي راگبي ساحلي انزلي با حضور١٢ تيم پيگيري خواهد شد.رقابت هاي راگبي ساحلي انزلي با حضور١٢ تيم پيگيري خواهد شد.
لرستان
اصفهان
پیشگامان
ستارگان
زنجان
شهر باران ۱
شهر باران ۲
داتیس
اوتانا
مشهد
ری راگبی
قم

روابط عمومي انجمن راگبي