داوران مسابقات سه جانبه بانوان معرفی شدنداز سوی کمیته داوران و تائید نایب رئیس بانوان داوران مسابقات سه جانبه بین المللی بانوان بشرح زیر اعلام شد
بازی اول: آلمان – تیم ملی زیر 17 سال ایران
سرداور مرضیه افتخاری کمک ها سودابه کشت کار – فاطمه نوری گل پست شیرین قائمی – مهدیه دهقانق
بازی دوم :تیم ملی ایران – تیم ملی زیر 17 سال
سر داور فاطمه نوری کمک ها سودابه کشت کار – مرضیه افتخاری گل پست شیدا اسکندری – شقایق طیرای
بازی سوم : تیم ملی ایران – تیم ملی آلمان
سر داور سودابه کشت کار کمک ها فاطمه نوری – مرضیه افتخاری گل پست سمانه زمانی – سحر ادیب
روابط عمومی انجمن راگبی