فرارسیدن اربعین حسینی را به همه هموطنان عزادار تسلیت عرض می نمایدانجمن راگبی فرارسیدن اربعین حسینی را به همه هموطنان عزادار تسلیت عرض می نماید