مدرس جهانی راگبی به ایران آمدبه گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ،بنجامین از مدرسان جهانی راگبی صبح امروز وارد ایران شد و بعد از ظهر امروز دیداری صمیمانه با ریاست انجمن و مسئول توسعه ی کشور هم داشتند که به زودی خبرهای خوبی برای راگبی ایران در راه خوتهد بود.