قابل توجه اصحاب رسانهبه گزارش روابط عمومي انجمن راگبي ،خبرنگاراني كه تمايل به حضور در مسابقات پانزده نفره بانوان را دارند جهت صدور آي دي كارت مدارك زير را براي واحد روابط عموميه اين انجمن ارسال نمايند
_نامه رسمي از رسانه خود .اسكن عكس پرسنلي
به نشاني :
pr.iranrugby@gmeil.com
و يا آي دي تلگرام @iranrugby1
ارسال نمايند

روابط عمومي انجمن راگبي ايران