مسابقات تگ راگبي به مناسبت دهه مباركه فجر در مدارس استان فارسمسابقات تگ راگبي به مناسبت دهه مباركه فجر در مدارس استان فارس

به گزارش روابط عمومی انجمن راگبی،دور مقدماتي اين مسابقات با حضور ١٨ تيم آغاز شد.
تيم هاي اين مسابقات از پايه هاي چهارم تا ششم ابتدايي تشكيل شده كه به صورت دوره ای با يكديگر بازی كرده اند.
‎تعداد36بازی در پایه پنجم و ششم و18بازی در پایه چهارم درکل54بازی دردور مقدماتی برگزار شد.

دور نهايي مسابقات در روز جمعه 13بهمن با حضور اولیا برگزار خواهدشد .

آموزش اين دانش آموزان و همچنين برگزاري مسابقات توسط جناب آقاي حميدرضا زارع مسئول توسعه راگبي فارس بوده است.