خراسان رضوی قهرمان مسابقات راگبی ۱۵ نفره کشوری آقایان 96خراسان رضوی قهرمان
فرس نایب قهرمان
تهران مقام سوم