حضور آقا حسين در تهران رئیس فدراسیون راگبی آسيا در ایرانبر اساس اعلام رئیس انجمن راگبی رئیس فدراسیون راگبی آسیا آقا حسین اهل هندوستان که در انتخابات جدید بعنوان رئیس انتخاب گردید در اول اردیبهشت ماه 97 جهت هماهنگی راگبی آسیا با انجمن راگبی و ملاقات با مسئولین ورزش به تهران سفر میکند
روابط عمومی انجمن راگبي