مسابقات ساحلی کشور 1397با حضور 18 تیم
کنگره 60 قهرمان
باران گیلان مقام دوم
داتیس مقام سوم