محرومیت بازیکنان و مربی تیم 15 نفره پارک تندرستی ( نماینده ایران ) در مسابقات غرب آسیا از سوی فدراسیون آسیا اعلام شدمحرومیت بازیکنان و مربی تیم 15 نفره پارک تندرستی ( نماینده ایران ) در مسابقات غرب آسیا از سوی فدراسیون آسیا اعلام شد
روابط عمومی انجمن اعلام کرد سر انجام پس از اعتراض اولیه انجمن راگبی کشور و بررسی مجدد در کمیته انظباطی فدراسیون آسیا محرومیت بازیکنان پارک تندرستی خراسان رضوی نماینده ایران در مسابقات 15 نفره غرب آسیا در لبنان اعلام شد و محرومیت افراد بر اساس مسابقات باید به مرحله اجرا در آید و گزارش مربوطه نیز به فدراسیون مذکور اعلام گردد .
حمید تقوی 22 هفته در تمامی مسابقات رسمی داخلی و خارجی
عباس منوچهری 10 هفته در تمامی مسابقات رسمی داخلی و خارجی
محمد عطائی 4 هفته در تمامی مسابقات رسمی داخلی و خارجی
مهدی عابدی 22 هفته در تمامی مسابقات رسمی داخلی و خارجی
حامد شریفان 10 هفته در تمامی مسابقات رسمی داخلی و خارجی