دوره سوم كلاس آسيب سر مغزي با حضور مربيان،و بازيكنان ملي راگبي ايراندوره سوم كلاس آسيب سر مغزي با حضور مربيان،و بازيكنان ملي راگبي ايران برگزار گردید.