نشست انجمن راگبی ایران با سازمان ورزش شهرداری تهراننشست رياست انجمن راگبي ايران و جناب آقاي حسني رياست سازمان ورزش شهرداري استان تهران پيرامون همكاري نزديك انجمن راگبي و سازمان ورزش شهرداري