ورود محمد هزوان بن خیر مدرس پزشکی فدراسیون جهانی راگبی



ورود محمد هزوان بن خیر مدرس پزشکی فدراسیون جهانی راگبی به ایران جهت برگزاری کلاس های تخصصی آسیب شناسی در راگبی.