ورود محمد هزوان بن خیر مدرس پزشکی فدراسیون جهانی راگبیورود محمد هزوان بن خیر مدرس پزشکی فدراسیون جهانی راگبی به ایران جهت برگزاری کلاس های تخصصی آسیب شناسی در راگبی.