دوره مربیگری درجه سه راگبی به به میزبانی استان لرستان مدوره مربیگری درجه سه راگبی به مدرسی مهدی حسنعلی به میزبانی استان لرستان برگزار گردید.