مسابقات 7 نفره شیراز 1397اول : پسران شیراز
دوم : سهند
سوم : تهران کلاب
چهارم : داتیس
پنجم : کنگره
ششم : اوتانا
هفتم : ری راگبی
هشتم : خلیج فارس
نهم : قم
دهم : بازرگانان شیراز
یازدهم : هرمزگان
دوازدهم : لرستان
سیزدهم : مهرگان مرودشت