برگزاری دوره مربیگری و داوری درجه سه راگبی
❇️❇️❇️انجمن راگبی در نظر دارد یکدوره مربیگری درجه سه و یکدوره داوری درجه سه راگبی مرداد ماه در شهر تهران برگزار نماید.

❇️❇️❇️متقاضیان می توانند با ارسال فیش واریزی خود به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مربیگری درجه سه و فیش واریزی به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال برای داوری درجه سه به شماره حساب۰۱۰۷۴۸۴۸۹۸۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه نمایشگاه بین‌المللی بنام فدراسیون انجمنهای ورزشی به شماره تلگرامی ۰۹۱۲۲۴۴۳۰۴۱ آمادگی خود را اعلام نمایند.

📛📛📛زمان دقیق و محل برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.