دسته بندی تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی کشور بانوان۲۱ و ۲۲ تیرماه ۹۷

گروه A
دانشگاه آزاد کرمان
داتیس الف
فارس

گروه B
خراسان رضوی
اردبیل
ارومیه
یاسوج

گروه C
گلستان
هرمزگان
داتیس ب

گروه D
آرتا
البرز
مازندران

نتایج دور اول رقابت ها

فارس ۰ داتیس الف ۳۸
یاسوج ۰ خراسان رضوی ۴۳
داتیس ب ۱۲ هرمزگان ۷
البرز ۴۴ مازندران ۰
دانشگاه آزاد ۱۲ داتیس الف ۱۲
اردبیل ۷ ارومیه ۱۴
گلستان ۳۸ هرمزگان ۰
آرتا ۳۳ البرز ۰
دانشگاه آزاد ۱۲ فارس ۰
خراسان رضوی ۲۶ ارومیه ۰
گلستان ۵ داتیس ب ۵
آرتا ۲۴ مازندران ۰
یاسوج ۱۵ اردبیل ۰
خراسان رضوی ۴۲ اردبیل ۰
ارومیه ۳۶ یاسوج ۰

گروه بندی دور دوم مسابقات

گروه A
داتیس الف
ارومیه
گلستان
آرتا

گروه B
دانشگاه آزاد
خراسان رضوی
داتیس ب
البرز

نتایج دور دوم رقابت ها

داتیس الف ۳۵ آرتا ۰
دانشگاه آزاد ۰ البرز ۴۲
ارومیه ۷ گلستان ۱۲
خراسان رضوی ۳۱ داتیس ب ۰
داتیس الف ۲۴ گلستان ۰
دانشگاه آزاد ۳۳ داتیس ب .
آرتا ۱۲ ارومیه ۵
خراسان رضوی ۱۰ البرز ۵
داتیس الف ۲۶ ارومیه ۰
دانشگاه آزاد ۰ خراسان رضوی ۱۷
گلستان ۱۹ آرتا ۱۴
داتیس ب البرز (نتیجه این بازی فردا مشخص میشود)

گروه بندی تیم های سوم رقابت های دور اول
جهت مشخص شدن تیم های نهم تا دوازدهم

فارس
مازندران
اردبیل
هرمزگان

و با توجه به نتایج حاصله تیم یاسوج به عنوان تیم سیزدهم این مسابقات مشخص شد.