مسابقات 7 نفره بانوان کرمان 1397مقام اول خراسان رضوی
مقام دوم داتیس الف
مقام سوم البرز
مقام چهارم گلستان
پنجم دانشگاه ازاد
ششم ارتا
هفتم ارومیه
هشتم داتیس ب
نهم فارس
دهم اردبیل
یازدهم هرمزگان
دوازدهم مازندران
سیزدهم یاسوج