خراسان رضوی قهرمان تگ راگبی دختران 1397مقام اول : خراسان رضوی
مقام دوم : البرز الف
مقام سوم : گلستان
چهام : البرز ّ
پنجم : هرمز گان الف
ششم: هرمزگان ب
هفتم : داتیس
هشتم : مازندران