داتیس قهرمان مسابقات زیر 18 سال 1397داتیس قهرمان
دانشگاه آزاد نایب قهرمان
البرز مقام سوم
گلستان چهارم