المپیاد نخبگان دختر 1397تيم هاي گلستان، خراسان رضوي و البرزبه ترتيب اول تا سوم شدند و تيم هاي كرمان، هرمزگان، خراسان جنوبي، تهران، اردبيل، قم، زنجان، مازندران به ترتيب مقام هاي چهارم تا يازدهم را كسب كردند.