قم قهرمان پسران زیر 18 سال در سال 1397سه تيم قم، داتيس و تبريز كه به ترتيب اول تا سوم شدند اهدا شد. تيم هاي زنجان و پارت نيز به ترتيب مقام پنجم و ششم مسابقات را بدست اوردند