رئیس کمیته انضباتی انجمن راگبی 2 حکم صادره خود را اعلام کردرئیس کمیته انضباتی انجمن راگبی 2 حکم صادره خود را به شرح زیر اعلام کرد :
آقای محسن رستمی بخاطر اعتراض به داوری مسابقه فینال جام بصیرت به یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم شد.
بنابر رای کمیته انضباتی چنانچه نامبرده در مسابقات بعدی مرتکب تخلف شود ،این محرومیت نیز برای ایشان منظور خواهد شد.
ایرج عبدی که به دلیل در گیری با مربی تیم خود و بنابر در خواست صادق نبی دوست به کمیته انضباتی فراخوانده شده بود ،پس از بررسی و تعهد ایرج عبدی کمیته انضباتی نام برده را به 2 جلسه محرومیت تعلیقی محکوم کردند.