نیکنامی رییس راگبی سمنان شدمسعود نیکنامی به عنوان رییس کمیته راگبی استان سمنان انتخاب شد
بنا به پیشنهاد هیئت انجمن های ورزشی استان سمنان و تایید انجمن راگبی کشور ، مسعود نیکنامی بعنوان رییس کمیته راگبی این استان منصوب گردید