نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان گرگان 1391نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان گرگان 1391
1- کرمانشاه الف
2-کرمانشاه ب
3- گلستان
4-تهران
5-کرمان
6-قم