نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی آقایان گرگان 1391نتایج مسابقات انتخابی تیم ملی آقایان گرگان 1391
فارس ب قهرمان
فارس الف نایب قهرمان
تهران سوم