قوانین راگبی ساحلی


قانون اول:زمین مسابقه
1-1سطح محوطه مسابقه
الف)سطح محوطه بازی باید در تمام طول مسابقه ایمن و مطمئن باشد
ب)سطح زمین باید از شن و ماسه باشد
1-2ابعاد زمین
زمین مسابقه باید 31متر طول و 25متر عرض داشته باشد.اگر زمین دارای منطقه in-goal باشد از هر سمت 3متر میباشد وطول داخلی زمین 25 می باشد.تلورانس زمین در تمامی ابعاد آن تا 1 متر مجاز می باشد.

1-3خطوط محوطه زمبن
خط های زمین در محوطه مسابقه میتواند از نوار،طناب و یا یک رشته متورم ساخته و عبارت اند از:
.خطوط dead ball و خطوط out محوطه in-goal که هر کدام خارج از زمین بازی هستند.
.خطوط goal line که هر کدام در محوطه in-goal هستند اما خارج از زمین بازی هستند.
.خطوط touch line که آنها نیز خارج از محوطه بازی هستند.
1-4مسائل مربوط به زمین
الف)اگرهر کدام از تیم ها در مورد زمین نظری داشته باشد،قبل از شروع بازی توسط کاپیتان باید به داور گفته شود.
ب)داور رسیدگی خواهد کرد برای حل مسائل،اما نباید بازی شروع شود اگر هر قسمتی از زمین دچار مسئله خطرناک باشد.


قانون دوم:توپ مسابقه
2-1توپ مسابقه باید دارای استانداردهای irb باشد
2-2سایز توپ مسابقه باید سایز 4 باشد.


قانون سوم:تعداد بازیکنان در تیم
ماکسیمم بازیکنان در هر تیم در جریان بازی 5 نفر می باشد.
3-2بیشتر از حد مجاز:اگر در جریان مسابقه یک تیم در زمین همزمان بیش از 5 بازیکن استفاده کند کاپیتان تیم میتواند به داور در موردتعداد بازیکنان تیم حریف اعتراض کند.داور نیز با اطلاع به کاپیتان تیم خاطی به مسئله رسیدگی میکند.
*جریمه:یک ضربه FREE KICK ازمحل توقف بازی
3-3تعویض در بازی:در هر بازی هر تیم میتواند 7 تعویض انجام دهد.تعویض در هنگام توقف بازی باید صورت پزیرد.بازیکن جایگزین باید از فاصله 1متری وسط زمین وارد زمین شود اما بازیکن تعویض شده از تمامی قسمت های زمین حق خروج دارد.
3-4 بازیکن خطا کار :بازیکن خطا کار حق ورود مجدد به بازی را ندارد.
3-5 بازیکن مصدوم:اگردر طول بازی داور تشخیص به مصدومیت یک بازیکن بدهد میتواند بازی را متوقف کرده و دستور به خروج بازیکن مصدوم را صادر کند.
3-6خونریزی در بازی:اگر بازیکنی دچار خونریزی باشد داور دستور خروج بازیکن راصادر کرده و بازیکن تنها در صورتی حق بازگشت به زمین را دارد که خونریزی آن متوقف یا بسته شده باشد.


قانون چهارم:لباس بازیکنان
4-1 لباس و شورت بازیکنان باید از جنسی محکم و جذب باشد که امکان پارگی در آن کم باشد.بازیکنان در طول مسابقه حق پوشیدن جوراب را ندارند
4-2اقلام اضافی :طبق قانون IRB4 و مقررات IRB12 به جز لنت بازیکنان مجاز به همراه داشتن چیزی را ندارند.
4-3موارد ممنوع لباس:
الف)بازیکن حق پوشیدن کفش را ندارد مگراینکه سازمان برگزار کننده مسابقات اجازه پوشیدن کفش را به تمامی تیم ها ابلاغ کند و تمامی تیم ها از آن استفاده کنند.
ب)لباس های بازیکنان باید دارای استانداردهای IRB4 وirb12 باشد.
4-4در طول مسابقه داور میتواند در صورت مشاهده اقلام اضافی در بازیکنان بازی را متوقف کرده و بازیکنان را تا زمانی که این اقلام اضافی را حذف نکرده اجازه ورود به زمین ندهد.قانون پنجم:زمان مسابقه
5-1زمان مسابقه :زمان مسابقه نباید بیش از 10 دقیقه به همراه زمان از دست رفته ،زمان اضافی و هرگونه شرایط ویژه به طول انجامد.بازی به دو نیمه که هر نیمه آن 5دقیقه است تقسیم میشود.
5-2زمان استراحت:زمان استراحت در هر بازی در بین دو نیمه ماکسیمم 3دقیقه می باشد.در این 3 دقیقه داور و کمک داوران باید در زمین مسابقه بمانند.
5-3زمان مسابقه را داور دارد اما امکان دارد این وظیفه را به کمک داوران خود بسپارد یا شخصی را برای این کار منصوب کند.
5-4زمان ازدست رفته برای مصدومیت:اگر یک بازیکن در حین بازی مصدوم شود داور میتواند تا 1 دقیقه بازی را نگهدارد تا بازیکن مصدومیتش بر طرف شود و به بازی برگردد و یا پزشک در کنار خط touch-line به وضعیت او رسیدگی کنند در صورت جدی بودن مصدومیت داور میتواند دستور تعویض بازیکن را دهد و وقت از دست رفته را محاسبه کند.
5-5وقت اضافی:وقت اضافی هر نیمه در پایان هر نیمه اعمال میگردد.
5-6بازی در وقت اضافی:امکان دارد زمان یک مسابقه بیش از 10دقیقه به طول انجامد این وظیفه سازمان برگزار کننده مسابقات است که برنامه مسابقات را به گونه ای انتخاب کند که این مسئله باعث تداخل در برنامه مسابقات نگردد.
5-7داور اجازه دارد هر زمان که بازی به خشونت کشیده شد بازی را به پایان برساند.
5-8 اتمام بازی:بازی باید در زمانی به پایان برسد که بازی از جریان خارج است.اگر زمان بازی در هنگام free kick به اتمام برسد داور اجازه می دهد تا زمان بعدی که توپ از جریان بازی خارج میشود بازی ادامه پیدا کند.قانون ششم:مسئولین مسابقات
6-1در هر مسابقه یک داور وسط،دو کمک داور،داور رزرو ویک داور که امکان دارد وقت های اضافه و اتفاقات مسابقه را ثبت کند.
6-2toss:بازی با شیر یا خط آغاز مبشود،داور با فراخواندن کاپیتان دو تیم و اجرای شیر یا خط مشخص میکند که کدام تیم صاحب توپ و کدام تیم صاحب زمین است،هر کاپیتانی که برنده شیر یا خط شده می تواند انتخاب کند که توپ را می خواهد یا زمین.
6-3 داور امکان دارد در زمان هایی مثل اتفاقاتی که منجر به بازی ناجوانمردانه شده و یا وقت های تلف شده با کمک های خود مشورت کند و تصمیم بگیرد.
6-4اگر در بازی یک بازیکن دچار مصدومیت خطرناک شده داور باید صوت زده و بازی را متوقف کند
6-5اگر بازی برای مصدومیت بازیکنی متوقف شود بعد از بیرون رفتن بازیکن مصدوم بازی با یک ضربه free kick از نقطه توقف بازی شروع میشود.


قانون هفتم:نحوه بازی
7-1بازی شروع میشود با free kickو یا punt،بعد از شروع بازی تمامی بازیکنان مجاز به گرفتن توپ و به جلو حرکت کردن هستند.تمامی بازیکنان میتوانند توپ را گرفته و به همدیگر پاس دهند،تمامی بازیکنان حق تکل کردن،حل دادن و فشار دادن رادارند.تمامی بازیکنان مجاز به حمایت کردن از توپ را دارند و تمامی بازیکنان حق گذاشتن توپ در in-goal را دارند و تمامی بازیکنان باید از قوانین بازی تبعیت داشته باشند.
*جریمه:free kick
7-2در جریان مسابقه kickوجود ندارد
*جریمه:free kick
7-3وقتی اتفاقی رخ میدهد که خارج از قوانین راگبی است بازی با free kick دوباره بازی خواهد شد.قانون هشتم:آوانتاژ
بازگشت به8-1آوانتاژ در تمرین
8-2وقتی آوانتاژ اجرا نشود
8-3وقتی قانون آوانتاژ کاربرد ندارد مثل برخورد با داور
8-4صوت سریع وقتی آوانتاژ وجود نداشته باشد و
8-5وقتی بیش از یک خطا اتفاق افتاده باشد
8-1قانون آوانتاژ در بیشتر قوانین قابل اجرا است برای ادامه یافتن بازی،هنگامی که یک تیم خطای صورت میدهد تیم مقابل این فرصت را دارد که از آوانتاژاستفاده کند،وداور تاخیر میدهد به صوت زدن تا زمانی که از آوانتاژ استفاده نشود.


قانون نهم:نحوه امتیاز
Try:هنگامی بازیکن توپ را با دست در منطقه in-goal قرار دهد
امتیاز:1 امتیاز
Penalty try:هنگامی که بازیکن در موقعیت try باشد و بر روی آن خطا شود.
امتیاز:1امتیاز

قانون دهم:بازی خطا
10-1بازی خطا هست هر عملی که بازیکن انجام دهد در طول بازی که مقایر با نوشته و قانون های بازی obstruction،بازی
ناجوانمردانه،تکرار خطا،بازی خطرناک ،hand off بالای شانه وmiscontact که در طول بازی اتفاق می افتد.
*جریمه:free kick در محل خطا
10-2همه ی بازیکنان باید احترام بگزارند به نظرات داورو نباید دخالتی در تصمیمات داور کنند.آنها حتما باید بازی را متوقف کند با سوت داور به جز kick-off ابتدای بازی و شروع مجدد.فقط کاپیتان ها هستند که میتوانند با داور راجع به مسائل بازی صحبت کنند.
*جریمه freekick از محل خطا یا محل توقف بازی.
10-3جریمه برای تخلف در بازی خطا
الف)هر بازیکنی که تخلف کند در بازی خطا باید
.اندرز گرفته و تکرار نکند بازی خطای خود را ویا
.داور به او هشدار داده و او را به مدت دو دقیقه از بازی اخراج کرده ویا
.بازیکن را بصورت کامل از زمین مسابقه اخراج کرده
ب)بازیکنی که بعد از اخراج دو دقیقه ای به بازی آمده دوباره مرتکب foul- play شود باید به صورت کامل از زمین اخراج شود.
قانون یازدهم:آفساید
بازگشت به11-2آفساید در جریان بازی
11-3و2نبودن در آفساید
11- 6 acsident offside
11-9آفساید مربوط به kick
11-1یک بازیکن در آفساید است اگر جلوتر بازیکن همتیمی صاحب توپ خود باشد یا ازکسی که آخرین بازی را کرده جلوتر باشد.معمولا بازیکن در آفساید از بازی خارج است و جریمه میشود اگر در بازی شرکت کند.
*جریمه:free kick
11-2وقتی یک بازیکن knocks-on می دهد و یکی از هم تیمی های آن که در آفساید است بازی میکند جریمه تعلق میگیرد به بازیکنی که در آفساید قرار دارد اگر جلوگیری کند از بازی تیم حریف یا آوانتاژ تعلق گرفته به تیم حریف.


قانون دوازدهم:knock on and throw forward
12-1(knock on) زمانی رخ میدهد که بازیکن مالکیت توپ را از دست بدهد یا توپ به دست یا بازوی بازیکن برخورد کند و توپ به جلو رفته و به زمین برخورد کند
*جریمه:free kick به نفع تیم مقابل
12-2پرتاب forward))زمانی زخ میدهد که یک بازیکن توپ را به جلو پرتاب کند یا پاس دهد
*جریمه:free kick به نفع تیم مقابل
12-3knock on&forward))عمدی:هیچ بازیکنی نباید عمدا forward passویاknock onدهد
*جریمه:free kickبرای تیم مقابل و یا penalty try اگرتیم حمله صاحب try میشداگر این خطا صورت نمی گرفت.

قانون سیزدهم:KICK OFF&RESTART KICK
13-1KICK OFFدر زمان شروع بازی و شروع مجدد بازی بعد در ابتدای نیمه دوم استفاده می شود.
RESTART KICK بعد از امتیاز و TOUCH DOWNمورد استفاده قرار میگیرد.
13-2KICKOFF ابتدای بازی با FREE KICK آغاز می شود و باید پشت خط مرکزی زمین باشد.سازمان دهندگان بازی شاید اجازه دهند از PUNT KICK استفاده شود.وقتی از PUNT KICK در ابتدای بازی استفاده شود تا لحظه ی رسید توپ به یکی از بازیکنان مدافع،بازیکنان تیم مهاجم حق عبور از خط میانه زمین را ندارند.
*جریمه:FREE KICK از مرکز زمین
13-3توپ باید شود بوسیله ی یک ضربه صحیح در منطقه
*جریمه:FREE KICK از مرکز زمین.
13-4بعد از TRY تیمی که TRY زده باید بازی را با FREE KICK از مرکز زمین شروع کند.شاید سازمان برگزار کننده مسابقات اجازه دهد بازی با PUNT KICK شروع شود.تیمی که با PUNT KICKبازی را شروع می کند همان تیمی است که TRY زده.وقتی تیمی از PUNT KICK استفاده می کند تا لحظه ی رسیدن توپ به یکی از بازیکنان مدافع حق عبور از خط مرکزی زمین را ندارد.
13-5بعد از TRY بازیکنی کهTRY زده توپ را باید در همان نقطه رها کند و یکی دیگر از بازیکنان هم تیمی خود باید توپ را برداشته و به مرکز زمین برده و سریع بازی را شروع کرده.
*جریمه:FREE KICK از مرکز زمین
13-6تمامی بازیکنان تیم شوت زننده باید پشت سر زننده شوت باشند.
*جریمه:FREE KICK از مرکز زمین
13-7اگردر PUNT KICK و یا FREE KICK ضربه حداقل 5 متر را رد نکند تیم مقابل صاحب یک ضربه FREE KICK می شود از مرکز زمین.
13-8توپ باید در زمین فرود بیاید،اگر در مناطقی مانند خط OUT،DEATH BALL و یا پشت منطقه ی in-goalبه زمین بخورد free kick نصیب تیم مقابل می شود از مرکز زمین.
13-9اگر توپ مستقیما به in-goal حریف برسد یا از in-goal رد شود تیم مقابل دو انتخاب دارد،یک توپ را به زمین بگذارد و دو اینکه بازی کند.
13-10اگر تیم مدافع توپ را در in-goal خود به زمین بگزارد free kick برای تیم مدافع از مرکز زمین است.

قانون چهاردهم:توپ روی زمین به غیر ازمواقع تکل
14-1این حالت زمانی اتفاق می افتد که توپ روی زمین قرار گرفته باشد و بازیکن در حال رفتن به سمت توپ برای برداشتن آن باشد
14-2بازیکن باید به سرعت یکی از این سه کار زیر را انجام دهد
14-2-1توپ را باید از زمین بردارد
14-2-2توپ را پاس دهد
14-2-3توپ را به بازیکن دیگری بسپارد
14-3کارهای که بازیکن نباید انجام دهد
14-3-1بازیکن نباید روی خط توپ،بالای توپ و یا نزدیک توپ در موقعیتی قرار گیرد که باعث جلوگیری از برداشتن توپ توسط بازیکنان تیم حریف شود
14-3-2بازیکن نباید بالای سر بازیکنی قرار بگیرد که روی زمین خم شده برای برداشتن توپ
14-3-3بازیکن نباید بالای سر بازیکنی قرار بکیرد که روی زمین خم شده و توپ را برداشته حتی اگر توپ بین آنها و نزدیک آنها باشد
14-3-4بازیکن روی زمین نمی تواند حریف را تکل کند و یا نشان دهد که قصد آن کار را دارد
*جریمه:FREE KICK
قانون پانزدهم:TACKEL
15-1تکل زمانی اتفاق میافتد که یک بازیکن توسط یک یا چند بازیکن تیم حریف مورد هجوم قرار گیرد.
15-2هنگامی تکل اتفاق می افتد بازیکن به زمین می افتد،
الف)تکل کننده
.به سرعت باید تکل شده را رها کند
.باید سریع خود را از منطقه OFFSIDEخارج کند
.باید به سرعت پا شده و قبل از ادامه بازی خود را در جریان بازی قرار دهد
ب)تکل شده
باید سریع توپ را پاس دهد
باید خود را سریع از OFFSIDEخارج کند
باید سریع پا شده و خود را در جریان بازی قرار دهد
*جریمه:FREE KICK

15-3وقتی بازیکن تکل شده وتکل کننده هر دو به زمین بخورند
الف)تکل کننده
.نباید توپ را دست تکل شده بگیرد
.نباید از پاس دادن تکل شده جلوگیری کند
ب)بازیکنان دیگر
.هیچ بازیکنی حق جلوگیری از پاس دادن بازیکن تکل شده را ندارد
*جریمه:FREE KICK
15-4بازیکن تکل شده باید همراه با HAND OFFکردن توپ را پاس بدهد و برای این کار فقط 2 ثانیه فرصت دارد.داور ممکن است این 2 ثانیه را لحاظ کند.
*جریمه:FREE KICK
15-5بازیکنان مقابل بازیکن تکل شده باید به سرعت خود را از بین توپ دور کنند(از OFFSIDEخارج کنند)اگر جلوی توپ باشند نباید هیچ دخالتی به بازی با توپ و یا بازی دیگر بازیکنان داشته باشند
*جریمه:FREE KICK
قانون شانزدهم:RUCKS
در راگبی ساحلی Rucks وجود ندارد.

قانون هفدهم:MAULS
در راگبی ساحلی Mauls وجود ندارد.

قانون هجدهم:MARK
در راگبی ساحلی Mark وجود ندارد.


قانون نوزدهم:touchوlineout
19-1توپoutخواهد شد وقتی توپ بیرون برود حتی بدون دخالت بازیکن.
19-2توپ out خواهد شد وقتی بازیکن صاحب توپ یا توپ خط touchرا لمس کند یا بازیکن زمین بعد از touch line را لمس کند.
19-3جای که بازیکن یا توپ خط را لمس کند محل وقوع outاست
19-4وقتی توپ در outباشد،داور یک freekick به تیمی میدهد که توپ را به outنبرده از محل وقوع out
قانون بیستم:SCRUM
در راگبی ساحلی Scrum وجود ندارد.


قانون بیست و یکم:FREE KICK
21-1free kickدر ازای خطائی که تیمی انجام داده به تیم مقابل داده میشود.
21-2free kickباید در نقاط مشخص شده یا در پشت نقطه ای که به طور مستقیم اعلام شده گرفته شود.وقتی که یک ضربه free kick در فاصله 5 متری از خط دروازه حریف تعلق بگیرد نقطه مشخص شده برای ضربه در فاصله 5متری از خط دروازه حریف است درست پشت سر نقطه ای که خطا رخ داده است.
*جریمه:هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.
21-3هرگاه یک ضربه free kick به خاطر خطا در منطقه in-goal به تیمی تعلق بگیرد،نقطه مشخص شده برای ضربه در راستای نقطه وقوع خطا و در 5متری پشت خط دروازه میباشد
*جریمه: هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.
21-4در صورت خطا در tab ممکن است باعث گرفتن free kick شود.توب ممکن است با بخشی از ساق پا زده شود به جز زانو و پاشنه
*جریمه: هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.
21-5ضربه روشن:زننده ضربه باید به گونه ای به توپ ضربه بزند که از دور قابل مشاهده باشد.اگر زننده ضربه توپ را گرفته باشد باید به طور واضح و مشخص توپ را از دست رها کند
*جریمه: هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.
21-6تیم خاطی بعد از اعلام ضربه بلافاصله باید به سمت خط خود رفته و فاصله 5 متری خود را تا محل ضربه حفظ کند.
*جریمه: هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.
21-7حتی اگر ضربهfree kick گرفته شود و تیم ضربه زننده بازی را با توپ شروع کند بازیکنان مقابل باید دویدن را ادامه دهند تا زمانی که به فاصله ضروری (5متری)برسند.آنها نباید کاری در راستای بازی انجام دهند تا زمانی که به این فاصله برسند.
*جریمه: هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.
21-8اگر free kickبه سرعت زده شود و بازیکنان مدافع فرصت بیرون آمدن از آفساید را نداشته باشند جریمه نخواهند شد اما با این حال آنها باید تمام تلاش خود را برای این کار انجام دهند
*جریمه: هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.
21-9تیم مخالف نباید هیچ کاری در جهت تاخیر در روند ضربه زدن تیم زننده ضربه انجام دهندیا اینکه راه زننده ضربه را سد کنند.آنها نمی توانندعمدا توپ را دور از دست ضربه زننده پرتاب یا شوت کنند *جریمه: هرگونه تخلف در اجرای free kick باعث تعلق گرفتن ضربه به تیم مقابل میشود.


قانون بیست و دو:محوطه in goal
22-1بازیکن زمانی می تواند توپ را به زمین که توپ را در دست نگهداشته باشد و زمین را لمس کند.(نگداشتن توپ در دست یعنی گرفتن توپ با یک دست یا دو دست یا در میان یک بازو یا دو بازو)در هنگام گذاشتن توپ بر زمین نیازی به فشار نیست.
22-2یک بازیکن زمانی می تواند توپ را به زمین بگزارد که در محوطه in-goal باشد و توپ رابا یک دست یا دو دست یا یک بازو یا دو بازو و یا با قسمت بالا تنه بازیکن از شکم تا گردن با زمین لمس کند.
22-3tryزمانی رخ میدهد که بازیکنی که در جریان بازی است توپ را در محوطه in-goal حریف به زمین بگزارد
22-4goal lineقسمتی ازin-goal است.
22-5هنگامی که یک بازیکن در حال تکل شدن بر روی goal-line توسط یکی از بازیکنان خودی طی یک حرکت ادامه دار به داخل محوطه in-goal تیم حریف برده شود و توپ زمین را لمس کند tryمحسوب میشود.
22-6اگر یک بازیکن نزدیک goal-line حریف تکل شود این بازیکن می تواند با سرعت توپ را وارد in-goalحریف کرده و زمین بگذارد و try محسوب میشود.
22-7در این موقعیت بازیکن دفاع کسانی هستند که روی دو پای خود ایستاده و جلوگیری کنند از tryبوسیله کشیدن توپ از دست یا بازوی بازیکن تکل شده امه نباید شوت کنند.
22-8penalty try زمانی رخ میدهد که try در حال اتفاق باشد اما بوسیله یک خطای بازیکن مدافع از آن جلوگیری شود.
22-9وقتی یک بازیکن در محوطه in-goalخود توپ را اول به زمین بگذارد نتیجه آن یک touch-downاست.
22-10وقتی بازیکن توپ را به محوطه in-goalببرد 3 ثانیه وقت برای try دارد.
*جریمه:free kickبرای تیم مدافع از روی خط 5 متریgoal-line
22-11وقتی یک بازیکن tryانجام میدهد توپ را در همان نقطه باید رها کند.
*جریمه:free kick از مرکز زمین و یک تذکر به بازیکن خاطی و جریمه شخصی در صورت تشخیص داور.
22-12وقتی یک بازیکن توپ را به منطقه in-goal حریف میبرد توپ میتواند death ball شود چون بازیکن می تواند از خط طولی ویا death line کذر کند،در این موقعیت یک free kick به تیم دفاع از روی 5 متری goal line میدهند.
22-13اگر یک بازیکن knockon دهد یا توپ به جلو بر زمین افتد و وارد منطقه in-goal شود وdeath ball شود free kick به تیم مدافع در محل وقوع knockonویاforward passداده میشود.
22-14وقتی یک بازیکن دفاع توپ راپاس دهد در منطقه in-goalوبازیکن دیگر دفاع توپ را به زمین بگذارد و دفاع در حالت خطا نباشد یک ضربه free kick به تیم حمله در 5 متری خط in-goal تیم مدافع در امتداد نقطه touch down.
22-15وقتی یک بازیکن دفاع توپ را حمل به داخل محوطه in-goal خود و توپ آنجا death شود چون از خط طولی یا death line عبور کند،یک ضربه free kick به تیم حمله کننده در5متریgoal line تیم مدافع داده خواهد شد.
22-16اگر بازیکن حمله کننده اقدام به خطا کند در محوطه in-goal بازی شروع مجدد میشود به وسیله free kick برای تیم مدافع 5 متر جلوتر از goal line در امتداد محل خطا.
22-17وقتی یک بازیکن انجام بده هر یک از خطا های بازی را در محوطه in-goal زمانی که توپ خارج از بازی باشد جریمه جای اتفاق می افتد که توپ قرار بوده از آنجا شروع شود با یک ضربه free kick.ترجمه و تالیف :مهدی ممتاز امیری